Prosimy o rozwijanie razem z nami portalu TakedaMED!

Wystarczy wypełnić krótką ankietę i ocenić TakedaMED.

Jak ocenia Pani/ Pan istotność informacji?

Jak ocenia Pani/ Pan przystępność treści?

Jak ocenia Pani/ Pan wiarygodność publikacji?

Jak ocenia Pani/ Pan łatwość wyszukiwania informacji?

Nie teraz Prześlij swoją ocenę
C-ANPROM/PL/GEN/0046 08/2022

Regulamin strony internetowej “TakedaMED.pl” (dla Specjalistów)

1. Ogólne informacje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z strony internetowej https://takedamed.pl/ (“Strona internetowa” lub “Witryna”).
 2. Strona internetowa prowadzona jest przez Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027645, NIP: 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 63 030 450,00 zł (dalej: “Takeda” lub “Usługodawca”). Informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie dotyczą firmy Takeda i jej produktów. Służą one wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Przed uzyskaniem dostępu do Witryny i korzystaniem z niej należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Warunki korzystania z Witryny Takeda

 1. Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom niniejszego Regulaminu, a także właściwym obowiązującym przepisom prawa. Korzystając z jakiejkolwiek zawartości niniejszej Witryny, w tym m.in. z wszelkich tekstów i obrazów (dalej: “Zawartość” lub “Treść”), niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na niniejszy Regulamin Strony internetowej.
 2. Korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie każda osoba, która korzysta ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób (dalej: “Użytkownik”) może zrezygnować z korzystania z Witryny opuszczając ją i zaprzestając jej używania.
 3. W celu korzystania ze Strony Internetowej niezbędne jest:
  a) posiadanie dostępu do sieci publicznej Internet,
  b) zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  c) włączenie obsługi JavaScript,
  d) umożliwienie przez Użytkownika obsługi “cookies” w jego urządzeniu końcowym w niezbędnym zakresie, opisanym w Polityce Cookies.

3. Strona internetowa dla Pracowników służby zdrowia (specjaliści)

  1. Niniejsza Witryna może zawierać szczegółowe informacje dotyczące różnych leków Takeda, w tym między innymi leków wydawanych wyłącznie na receptę. Takeda zastrzega, że informacje przedstawione na tej Witrynie stosownie do pkt 3 i 4 Regulaminu są przeznaczone wyłącznie dla Pracowników służby zdrowia.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości “Pracownik służby zdrowia” oznacza każdą osobę fizyczną wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty lub pielęgniarki, lub każdą inną osobę, która w ramach swojej działalności zawodowej może przepisywać, kupować, dostarczać, zalecać lub podawać leki lub wyroby medyczne.
  3. W przypadku logowania oraz korzystania przez Użytkownika będącego Pracownikiem służby zdrowia ze specjalnie wyznaczonej strefy dostępnej dla takich osób z wykorzystaniem narzędzi autoryzacyjnych (dalej: “Strefa dla specjalisty”) zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu, osoba taka zaświadcza, że posiada licencję na prowadzenie działalności jako Pracownik służby zdrowia, w kraju z którego Witryna jest dostępna.
  4. Strefa dla specjalisty nie jest przeznaczona dla pacjentów i w związku z tym pacjenci nie mogą korzystać z Witryny w sposób określony w Dziale 4 niniejszego Regulaminu.
  5. Wszystkie informacje przedstawione na tej Witrynie służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Należy pamiętać, że właściwe stosowanie wszystkich leków musi być zgodne z zatwierdzonymi informacjami oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przepisywania leków, a przed przepisaniem jakiegokolwiek leku Pracownicy służby zdrowia powinni zapoznać się z tymi informacjami lub przepisami dotyczącymi przepisywania leków w danym kraju.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Strona internetowa może zawierać informacje o produktach, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub mogą być dostępne pod innymi znakami towarowymi, w innych wskazaniach, w innych dawkach lub o innej mocy oraz podlegać innym wymogom prawnym w zależności od kraju stosowania.

Wiele z wymienionych produktów w Strefie dla specjalisty jest dostępnych wyłącznie na receptę, wydawaną przez pracowników służby zdrowia. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie powinna być traktowana jako zachęta, promocja lub wskazanie do stosowania jakiegokolwiek leku wydawanego na receptę, w tym leku będącego w opracowaniu lub fazie badań klinicznych lub testów.

Wszelkie informacje i odniesienia dotyczące obchodzenia się z produktami, ich przechowywania lub stosowania, które można wywnioskować z odpowiedniego źródła, opierają się na wiedzy posiadanej przez firmę Takeda w momencie formułowania takich zaleceń.

Informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie nie stanowią oferty ani zachęty do zakupu lub zbycia, obrotu lub jakiejkolwiek transakcji papierami wartościowymi Takeda, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów. Inwestorzy nie mogą opierać się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

4. Funkcjonalności Takeda dostępne na Stronie Internetowej (“Strefa dla specjalisty”)

 1. Pracownicy służby zdrowia mogą korzystać z dodatkowych funkcjonalności Strony internetowej dokonując rejestracji w Strefie dla specjalisty, a następnie logując z wykorzystaniem danych logowania do Strefy dla Specjalisty, określonych podczas zakładania konta przez takiego Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega jednak, iż może przewidzieć dodatkowo możliwość korzystania z Witryny dla osób, które nie założyły konta w Witrynie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną osobom, które nie posiadają konta w Witrynie, Usługodawca udostępnia treści bez konieczności założenia konta oraz logowania na Stronie internetowej do Strefy dla specjalisty.
 3. Usługodawca może także wprowadzić na Stronie internetowej inne funkcjonalności, które będą wymagały zapisu lub subskrypcji.
 4. Pracownik służby zdrowia korzystający ze Strefy dla specjalisty może w każdym momencie zrezygnować z prowadzenia konta w Witrynie za pośrednictwem zakładki dostępnej po zalogowaniu do Strefy dla specjalisty, która pozwala na usunięcie dotychczasowego konta na Stronie internetowej.

5. Ochrona własności intelektualnej Takeda

 1. Cała zawartość Witryny podlega ochronie na podstawie praw własności intelektualnej, stosownie do praw ochronnych przysługujących Takeda do znaków towarowych lub treści chronionych na podstawie praw autorskich (Treść zamieszczona w Witrynie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Znaki towarowe, w tym logotypy lub inne chronione oznaczenia (zwane łącznie “Znakami towarowymi”) używane lub wymienione w niniejszej Witrynie są zarejestrowanymi albo niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Takeda lub jednej z jej spółek zależnych i są chronione przez obowiązujące prawo.
 2. Takeda zwraca uwagę, że przez Witryna udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej, w tym dotyczących Znaków Towarowych.
 3. Użytkownicy Strony Internetowej mogą pobierać, wyświetlać lub drukować informacje z niniejszej Witryny wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego lub do wykorzystania w niekomercyjnych pracach edukacyjnych i naukowych.
 4. Takeda nie zezwala się na modyfikację treści w celu dalszego powielania, a wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, w tym własności intelektualnej zawarte w niniejszym dokumencie powinny być stosowane do każdej treści składającej się na Zawartość Witryny.
 5. Poza wykorzystaniem w niekomercyjnych celach edukacyjnych i naukowych, o których mowa w pkt 5.3. Regulaminu treści dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej nie wolno w żaden inny sposób kopiować ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody lub licencji firmy Takeda lub z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach korzystania. Niniejsza Strona internetowa oraz cała jej Zawartość są własnością firmy Takeda, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów
 6. W braku odrębnych postanowień regulujących zasady korzystania przez Użytkownika z treści znajdujących się na Stronie internetowej przyjąć należy, iż Usługodawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenoszalnej licencji (nie podlegającej sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji: a) niepubliczne odtwarzanie, b) niepubliczne wyświetlanie, c) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia mobilnego o podobnej funkcjonalności.
 7. Z zastrzeżeniem punktów powyższych niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi Strony Internetowej nie udziela się ani nie przenosi na niego żadnych licencji ani praw do Treści ani znaków towarowych, patentów, wzorów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów i innych praw własności Takeda, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów wobec Zawartości Strony Internetowej.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Takeda dołoży uzasadnionych starań, aby informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie były dokładne, rzetelne i aktualne, ale nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa wiążących oświadczeń co do ich rzetelności, aktualności lub kompletności. Takeda wyłącza wszelkie gwarancje, wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu zawarte na Stronie Internetowej.
 2. Ponadto Takeda nie gwarantuje ani nie oświadcza, że sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie, nie będzie naruszał praw osób trzecich, w tym praw niebędących własnością Takeda lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zgadza się, że dostęp do niniejszej Witryny i jej treści oraz korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.
 3. Takeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, ubytki spowodowane korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika, w szczególności związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Witryny, powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Witryny, błędów systemu komputerowego.
 4. Ani Takeda, ani żadna ze stron zaangażowanych m.in. w stworzenie, produkcję lub dostarczanie niniejszej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub jakiekolwiek straty wynikające z dostępu do, korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Witryny lub jakichkolwiek błędów lub pominięć w jej zawartości. Jednocześnie Takeda nie ponosi odpowiedzialności także za szkody wyrządzone przez wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika.

7. Zakaz zamieszczania treści bezprawnych

 1. Użytkownicy nie mogą umieszczać na Stronie internetowej treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów obscenicznych czy urągających godności innych osób, a w szczególności Użytkownikowi Strony internetowej zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  a) zawierających treści mogące naruszać lub naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  b) zawierających treści mogące naruszać lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki propagowane przez Takeda;
  c) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami etycznymi;
  d) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, “konie trojańskie”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  e) zawierających treści pornograficzne.
 2. Takeda jest uprawniona do usunięcia wszelkich treści, co do których powzięła podejrzenie co do ich bezprawności.
 3. Takeda nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Witryny przez Użytkownika. Przez niewłaściwe korzystanie należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd (w tym podaniu nieprawidłowych danych osobowych), a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

8. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Takeda lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info.warszawa@takeda.com lub w formie pisemnej na adres Takeda wskazany w Dziale I niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy lub e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszonej reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
 6. W przypadku braku akceptacji stanowiska Takeda opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

9. Prywatność danych

 1. Takeda szanuje prywatność użytkowników swojej Witryny. Prosimy o zapoznanie się z Informacją o prywatności firmy Takeda, która wyjaśnia prawa i obowiązki użytkownika w odniesieniu do informacji przetwarzanych na tej Witrynie, w szczególności w zakresie danych osobowych.

10. Łącza do innych stron internetowych

 1. Strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi Takeda nie ma kontroli. Łącza takie podawane są jedynie jako udogodnienie.
 2. Dostęp do niniejszej Witryny można uzyskać za pośrednictwem linków osób trzecich, nad którymi Takeda nie ma kontroli. Takeda nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do prawdziwości, prawdziwości, aktualności, kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w takich witrynach internetowych osób trzecich lub ich zgodności z obowiązującym prawem i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z braku rzetelności treści lub informacji podawanych przez osoby trzecie. Zamieszczenie jakichkolwiek linków osób trzecich nie oznacza poparcia ani rekomendacji ze strony firmy Takeda.

11. Postanowienia końcowe

 1. Takeda zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Strony internetowej lub zaprzestania jej prowadzenia, również bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o podejmowanych działaniach.
 2. Takeda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będzie każdorazowo umieszczona w treści Regulaminu, a także zostanie przesłana do Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Strefie dla specjalisty w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej oraz będzie zawierała przynajmniej informację o nadchodzącej zmianie wraz z linkiem do nowej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy – Prawo własności przemysłowej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2022.